Sellest.io  is een handelsnaam van Sellestio B.V. welke staat
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 75042673.

Artikel 1 – Definities

1.1 Sellest.io: In deze algemene
voorwaarden wordt verstaan onder “Sellest.io”, Sellestio B.V., ingeschreven bij
de KvK onder nummer 75042673.

1.2 Licentienemer: De
(rechts)persoon met wie Sellest.io een overeenkomst heeft gesloten.

1.3 Diensten: de door Sellest.io vof
te verlenen diensten zoals beschreven op Sellest.io  waaronder het verschaffen van toegang tot en
het gebruik maken van het Systeem via een browser uitsluitend met het doel de
Statistieken te verzamelen en te analyseren.

1.4 Overeenkomst: De overeenkomst
(inclusief deze Algemene Voorwaarden) tussen Sellest.io vof en Licentienemer op
grond waarvan Sellest.io aan Licentienemer Diensten verleent.

1.5 Systeem: Door Sellest.io beheerde
apparatuur, programmatuur (waaronder mede begrepen de programmacode voor het
verzamelen en analyseren van Statistieken), en schrijfruimte waarmee zij aan
Licentienemer de Diensten verleent.

1.6
Statistieken: De door Licentienemer beheerde Statistieken op basis van het
Systeem en de Diensten van Sellest.io . Het aantal statistieken die de
licentienemer kan inzien, is afhankelijk van het pakket dat licentienemer
afneemt als op de website Sellest.io  is overeengekomen.

Artikel 2 – Toepasselijk

2.1 Deze voorwaarden zijn van
toepassing op alle aanbiedingen en rechtsbetrekkingen van Sellest.io onder de
handelsnaam Sellest.io  en op alle met Sellest.io
 gesloten overeenkomsten.

2.2 Deze voorwaarden zijn van
toepassing met uitsluiting van eventuele door de Licentienemer gehanteerde
algemene voorwaarden.

2.3 Licentienemer gaat deze
overeenkomst aan in de hoedanigheid van bedrijf. Licentienemer kan dus geen
beroep doen op het consumentenrecht en geniet geen bescherming zoals het
herroepingsrecht.

2.4 Sellest.io is gerechtigd de
inhoud van deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen worden
schriftelijk of per e-mail bekendgemaakt en treden veertien (14) dagen na
bekendmaking in werking, of op een andere datum die in de bekendmaking is
vermeld.

2.5 Indien Licentienemer de
wijzigingen in de Algemene Voorwaarden niet wenst te accepteren, heeft hij het
recht de Overeenkomst per de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht
worden op te zeggen zonder dat Sellest.io tot vergoeding van kosten of schade
is gehouden. Het betaalde abonnementsgeld zal pro rato worden gerestitueerd.

Artikel 3 – Totstandkoming overeenkomst

3.1 Alle aanbiedingen van Sellest.io
 zijn vrijblijvend en kunnen binnen tien
werkdagen na kennisneming van de aanvaarding van het aanbod worden herroepen,
tenzij in het aanbod uitdrukkelijk anders wordt aangegeven.

3.2 De Overeenkomst tussen Sellest.io
 en Licentienemer komt tot stand door te
klikken op de bestelknop in de laatste stap van het registratieproces op de
website van www.Sellest.io. De Overeenkomst komt ook tot stand bij verstrekken
van betalingsgegevens door Licentienemer via telefoon, e-mail of schriftelijk.

3.3 Sellest.io heeft het recht
zonder opgaaf van reden een potentiële Licentienemer te weigeren.

Artikel 4 – Licentie

4.1 Sellest.io  verleent aan Licentienemer een niet-exclusief
gebruiksrecht met betrekking tot het Systeem. Het gebruiksrecht gaat in bij de
totstandkoming van de overeenkomst.

4.2 Het gebruiksrecht is niet
overdraagbaar. Het is Licentienemer niet toegestaan om het gebruiksrecht te
verkopen, te verhuren, in sublicentie te geven of op welke wijze of voor welk
doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen.

4.3 Licentienemer mag het
gebruiksrecht slechts gebruiken voor zijn eigen bedrijfsactiviteiten.

Artikel 5 – Duur gebruikersrecht

5.1 De overeenkomst komt tot stand
voor een periode van minimaal 1 maand of meerdere maanden indien gebruik wordt
gemaakt voor een aanbiedingstarief over langere periode. De overeenkomst kan
door Licentienemer tussentijds en na afloop worden verlengd.

5.2 De overeenkomst wordt
stilzwijgend verlengd tot het moment van opzegging door Licentienemer,
opzegging dient ten minste 7 kalenderdagen voor aanvang van de nieuwe periode
plaats te vinden en kan uitsluitend schriftelijk of via de e-mail.

5.3 De overeenkomst kan niet
tussentijds worden opgezegd, het gekozen aantal maanden voor de initiële
overeenkomst is hierbij leidend.

5.4 Licentienemer zal zich na
beëindiging of ontbinding van de licentieovereenkomst onthouden van ieder
direct of indirect gebruik van de in licentie gegeven diensten en is gehouden
om alle van Sellest.io verkregen informatie binnen twee werkdagen na de datum
van beëindiging of ontbinding te verwijderen uit alle bij Licentienemer
aanwezige (computer)apparatuur.

5.5 Sellest.io en Licentienemer zijn
bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder nadere
ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst schriftelijk of per e-mail te
ontbinden en zonder daarbij gehouden te zijn tot enige vergoeding van kosten of
schade in de volgende gevallen; (a) indien de andere partij haar faillissement
aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard; (b) Licentienemer
(voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of hem (voorlopige) surséance van
betaling wordt verleend; (c) Licentienemer onder curatele of bewind is gesteld,
dan wel Sellest.io haar activiteiten staakt of liquideert.

5.6 Ongeacht het overige bepaalde in
deze Overeenkomst zullen de volgende verplichtingen na het einde van deze
Overeenkomst doorlopen: (a) openstaande betalingen; (b) intellectuele
eigendomsrechten; (c) aansprakelijkheid.

Artikel 6 – Rechten en plichten Sellest.io

6.1 Sellest.io spant zich in om de
Diensten continu ter beschikking te stellen, maar garandeert niet dat de
Diensten te allen tijde beschikbaar zijn.

6.2 Sellest.io is niet betrokken bij
de inhoud van de Statistieken van Licentienemer. Sellest.io is dan ook niet
verantwoordelijk voor de analyse of interpretatie van de Statistieken door de
Licentienemer.

6.3 Sellest.io behoudt zich het
recht voor wijzigingen aan te brengen in de Diensten en het Systeem. Sellest.io
zal zich inspannen om wijzigingen die een beperking van de kernfuncties van de
Diensten en het Systeem inhouden vooraf, met inachtneming van een redelijke
termijn, te melden, tenzij dit redelijkerwijs of technisch niet mogelijk is.

6.4 Sellest.io kan de Diensten en/of
het Systeem mogelijk uitbreiden met modules die nieuwe functionaliteiten
bevatten. Modules die aan nieuwe gebruikers tegen betaling worden aangeboden,
vallen niet automatisch onder de reikwijdte van de Overeenkomst. Indien
Licentienemer gebruik wenst te maken van deze modules dient hij hierover nadere
afspraken te maken met Sellest.io .

6.5 Sellest.io verzorgt een
elektronische nieuwsbrief waarin Licentienemer wordt geïnformeerd over de
ontwikkelingen van de Diensten van Sellest.io . Tenzij Licentienemer aangeeft
hierop geen prijs te stellen, ontvangt de Licentienemer gedurende de looptijd
van deze Overeenkomst deze elektronische nieuwsbrieven op het e-mailadres dat
tijdens het registratieproces is verstrekt.

6.6 Sellest.io spant zich in om
(dagelijks) backups te maken van gegevens die gebruikt worden voor de
Statistieken van Licentienemer, maar garandeert de beschikbaarheid van deze
gegevens niet.

Artikel 7 – Rechten en plichten Licentienemer

7.1 Licentienemer verkrijgt hierbij
het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht voor het gebruik van de
Diensten van Sellest.io .

7.2 Licentienemer is
verantwoordelijk voor alle gebruik van de Diensten.

7.3 Licentienemer dient bij het
aangaan van de Overeenkomst de juiste, actuele en volledige (adres)gegevens te
verschaffen welke aan Licentienemer worden gevraagd tijdens het registratieproces.
Licentienemer dient wijzigingen in deze (adres)gegevens zo spoedig mogelijk via
de backoffice van Sellest.io door te geven.

7.4 Licentienemer dient zich te
onthouden van ongeoorloofd gebruik van de Diensten en zal zich opstellen en gedragen
conform hetgeen door Sellest.io mag worden verwacht van een zorgvuldig
gebruiker. In het bijzonder zal Licentienemer bij het gebruik van de Diensten:

(a) niet opzettelijk virussen of
andere programma’s verspreiden of laten verspreiden die schade toe kunnen
brengen aan apparatuur, programmatuur of gegevens van derden;

(b) zich geen toegang (trachten te)
verschaffen tot computers of computersystemen waarvoor hij niet geautoriseerd
is (‘hacken’);

(c) geen op het Systeem geplaatste
gegevens van andere gebruikers van de Diensten veranderen, wissen of
onbruikbaar maken of gegevens aan die gegevens van derden toevoegen zonder
toestemming van de desbetreffende derde;

(d) niet op een zodanige wijze
gebruikmaken van de Diensten dat daardoor de juiste werking daarvan wordt
verhinderd, dan wel dat hierdoor schade of hinder aan andere gebruikers van de
Diensten kan worden toegebracht;

(e) zich onthouden van het op
enigerlei wijze ter beschikking stellen van zijn Gebruikersnaam of (een deel
van) de Diensten aan derden. Licentienemer zal zijn Gebruikersnaam strikt
persoonlijk en geheimhouden;

(f) alle aanwijzingen van Sellest.io
die worden gegeven in verband met het gebruik van haar Diensten opvolgen.

7.5 Onverminderd haar overige
rechten op grond van de wet of de Overeenkomst behoudt Sellest.io zich het
recht voor haar verplichtingen jegens Licentienemer op te schorten of de
Overeenkomst te ontbinden indien deze handelt, of redelijkerwijs wordt vermoed
te handelen in strijd met artikel 7.4, zonder dat Sellest.io tot enige
schadevergoeding is gehouden.

Artikel 8 – Licentievergoeding en prijzen

8.1 Door Sellest.io opgegeven of met
Sellest.io overeengekomen licentievergoedingen en andere prijzen of tarieven
zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere belastingen of heffingen, tenzij
anders vermeld.

8.2 Sellest.io is in alle gevallen
gerechtigd de overeengekomen prijs aan te passen door middel van een e-mail aan
Licentienemer met inachtneming van een termijn van dertig (30) dagen.

8.3 Indien Licentienemer niet
akkoord wenst te gaan met een door Sellest.io kenbaar gemaakte aanpassing van
de prijs, is Licentienemer gerechtigd binnen dertig (30) dagen na de
kennisgeving daarvan de Overeenkomst schriftelijk of per e-mail op te zeggen tegen
de in de kennisgeving van Sellest.io genoemde datum waarop de prijsaanpassing
in werking zou treden. Het betaalde licentiegeld zal pro rato worden
gerestitueerd.

8.4 Licentienemer komt met
betrekking tot de betaling van de licentievergoeding en andere verschuldigde
bedragen geen beroep toe op verrekening. Licentienemer mag de betaling van de
licentievergoeding of andere bedragen niet opschorten met een beroep op de
eventuele ondeugdelijkheid van de dienst.

8.5 Indien Sellest.io een dienst op
grond van de toepasselijke voorwaarden blokkeert, is zij gerechtigd om aan een
deblokkering de voorwaarde te verbinden dat Licentienemer de daarvoor geldende
kosten voldoet, in overeenstemming met de daarvoor ten tijde van de
deblokkering bij Sellest.io geldende regeling.

Artikel 9 – Betaling 

9.1 De licentievergoeding wordt
voorafgaande aan de periode gefactureerd.

9.2 De eerste betaling geschiedt
middels iDeal of Bancontact. Daarna zal de betaling plaatsvinden middels
automatisch incasso (SEPA).

9.3 Betaling
van de licentievergoeding dient te geschieden uiterlijk binnen 14 dagen na
factuurdatum wanneer geen gebruikt wordt gemaakt van een betaalmethode op basis
van directe overboeking (iDeal, Bancontact). 

9.4 Sellest.io heeft te allen tijde
het recht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen en/of op andere
wijze voor betaling zekerheid te verkrijgen.

9.5 Indien Licentienemer de
verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal
Licentienemer, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het
openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn. Indien Licentienemer
na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering
uit handen worden gegeven, in welk geval Licentienemer naast het alsdan
verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding
van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend
door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband
houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins,
waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het totale bedrag met een
minimum van € 75,-.

9.6 Onverminderd haar overige
rechten op grond van de wet of de Overeenkomst, is Sellest.io bij gebreke van
tijdige betaling gerechtigd de Dienst op te schorten zonder jegens
Licentienemer tot enige vergoeding van kosten of schade gehouden te zijn.

9.7 Sellest.io heeft ten alle tijden
het recht de Diensten uit te schakelen als de betaling van de factuur na meer
dan 45 dagen na versturen/kennisgeving nog niet is ontvangen.

9.8 Licentienemer dient indien hij
voornemens is de automatische/eenmalige incasso bij de bank te storneren eerst
in overleg te treden met Sellest.io . Wanneer de Licentienemer deze voorwaarde
niet nakomt, worden eventuele (bank)kosten voor Sellest.io doorberekend aan
Licentienemer.

Artikel 10 – Garantie, refunds & reclame

10.1 Sellest.io staat in voor de
deugdelijkheid van de door haar geleverde Dienst in overeenstemming met wat
Licentienemer op grond van de overeenkomst redelijkerwijze mag verwachten.
Mochten zich niettemin gebreken voordoen in de door Sellest.io geleverde Dienst
als gevolg van programmeer- en/of designfouten, dan zal zij deze gebreken
(laten) herstellen dan wel een redelijke prijsreductie toepassen, een en ander
ter keuze en uitsluitend ter beoordeling van Sellest.io .

10.2 Gebreken in de beveiliging van
de door Licentienemer opgeslagen informatie op de Systemen van Sellest.io ,
gebreken als gevolg van handelingen van Licentienemer zelf of van andere
licentienemers of internetgebruikers, als gevolg van wijzigingen in
inbelnummers, login procedures, account en/of e-mailadres of andere wijzigingen,
vallen niet onder de garantie en zijn voor rekening en risico van
Licentienemer.

10.3 Licentienemer dient de
geleverde dienst meteen na activering nauwkeurig te keuren, op straffe van
verval van ieder recht op reclame en/of garantie.

10.4 Indien Licentienemer het niet
eens is met een afschrijving van zijn rekening/creditcard kan Licentienemer
contact met Sellest.io opnemen via de contactpagina op de website www.Sellest.io
.nl. Licentienemer krijgt dan binnen 15 werkdagen een inhoudelijke reactie van Sellest.io
. Indien het geschil van Licentienemer gegrond wordt bevonden door Sellest.io ,
wordt het geïncasseerde bedrag zo spoedig mogelijk teruggeboekt naar de
rekening waarvan het is afgeschreven.

10.5 Het is niet toegestaan het
abonnement tussentijds op te zeggen en als gevolg daarvan reeds betaalde
bedragen terug te vorderen. Na het einde van de abonnementsperiode is het
mogelijk om het abonnement, zonder kosten, stop te zetten.

10.6 Reclames schorten de
betalingsverplichtingen van Licentienemer niet op.

Artikel 11 – Intellectuele eigendomsrechten

11.1 Alle intellectuele en
industriële eigendomsrechten met betrekking tot de Systemen en andere Diensten,
en met betrekking tot alles wat Sellest.io ontwikkelt, vervaardigt of
verstrekt, daaronder begrepen software, kennisprogramma’s, teksten, designs,
video’s en afbeeldingen, komen toe aan Sellest.io .

11.2 Het is Licentienemer niet
toegestaan om enige aanduiding over merken, handelsnamen, auteursrechten of
andere rechten van intellectuele of industriële eigendom van Sellest.io te
verwijderen of te wijzigen.

11.3 Het is Licentienemer niet
toegestaan om de Dienst of een gedeelte daarvan te kopiëren, te reproduceren of
op andere wijze te verveelvoudigen, te vertalen, aan te passen, na te maken, te
wijzigen of te reconstrueren.

11.4 Licentienemer verkrijgt, voor
zover noodzakelijk voor gebruikmaking van de Diensten, een niet-overdraagbaar
en niet-exclusief gebruiksrecht met betrekking tot deze intellectuele
eigendomsrechten.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid

 12.1 Sellest.io
is nimmer aansprakelijk voor enige directe en indirecte schade van
Licentienemer of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade en immateriële
schade als gevolg van het gebruiken of niet-gebruiken van de Diensten.

12.2 De aansprakelijkheid van Sellest.io
jegens Licentienemer, uit welken hoofde dan ook, is beperkt tot de door
Licentienemer op grond van de Overeenkomst verschuldigde vergoeding voor een
periode van drie (3) maanden voorafgaand aan het moment waarop de schade is
ontstaan.

12.3 Licentienemer zal Sellest.io en
door haar ingeschakelde derden vrijwaren voor alle aanspraken van derden
terzake van aansprakelijkheid, schade en kosten, ontstaan als gevolg van of
verband houdende met het gebruiken of niet-gebruiken door Licentienemer van de
Diensten.

12.4 Opgegeven termijnen zijn bij
benadering vastgesteld en zijn niet te beschouwen als fatale termijn. Sellest.io
is niet aansprakelijk indien opgegeven termijnen worden overschreden.

12.5 De vorige leden van dit artikel
zijn niet van toepassing indien en voor zover de betreffende schade is
veroorzaakt door opzet of grove schuld van Sellest.io (hoogste leidinggevend
personeel).

Artikel 13 – Overmacht

13.1 Sellest.io is niet gehouden tot
het nakomen van een of meer verplichtingen indien zij daartoe verhinderd is als
gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan:

 1. a) een tekortkoming van externe
  hosting providers en toeleveranciers van Sellest.io
 2. b) onderbrekingen of storingen in de
  stroom- en/of telecommunicatievoorzieningen
 3. c) belemmeringen als gevolg van de
  door Licentienemer benutte hard- en software of de door deze gebruikte
  technische infrastructuur
 4. d) werkstakingen
 5. e) brand
 6. f) ongeval of ziekte van personeel
 7. g) Denial of Services (DoS)
  aanvallen
 8. h) het niet meer beschikbaar hebben
  van noodzakelijke data
 9. i) door Sellest.io onvoorziene
  problemen en elke andere omstandigheid die niet uitsluitend van de wil van Sellest.io
  afhankelijk is

13.2 Wanneer de overmachtsituatie
langer dan zestig (60) dagen heeft geduurd, heeft Licentienemer het recht om de
Overeenkomst door schriftelijke ontbinding of ontbinding per e-mail te
beëindigen zonder dat Sellest.io tot enige vergoeding van kosten of schade is
gehouden.

13.3 Indien Sellest.io door
beperkingen of belemmeringen of andere vormen van overmacht verhinderd is de
overeenkomst na te komen, is zij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst
op te schorten. De Licentienemer heeft in dat geval geen recht op vergoeding
van schade, kosten of rente.

Artikel 14 – Advisering

14.1 Alle door Sellest.io gegeven
adviezen, gedeelde kennis en door Sellest.io verstrekte mededelingen en opgaven
over onder meer de eigenschappen van door Sellest.io te leveren diensten zijn
geheel vrijblijvend en worden door Sellest.io verstrekt bij wijze van niet
bindende informatie. Sellest.io verleent daarbij geen enkele garantie.

14.2 Voor enige directe of indirecte
schade, in welke vorm en uit welke hoofde dan ook, voortvloeiende uit
informatieverstrekking en/of advisering door Sellest.io is Sellest.io niet
aansprakelijk. Licentienemer vrijwaart Sellest.io tegen alle aanspraken van
derden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Sellest.io .

Artikel 15 – Privacy

15.1 Sellest.io respecteert de privacy van Licentienemer. Sellest.io zal de persoonsgegevens van Licentienemer verwerken in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving en met de Privacyverklaring die op de website www.Sellest.io is in te zien. Licentienemer stemt in met deze verwerking van zijn persoonsgegevens.

Artikel 16 – Toepasselijk recht

16.1 Op deze Overeenkomst is
uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

16.2 Voor zover door nationale
rechtsregels niet dwingend anders wordt voorgeschreven is de rechter te Arnhem
bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen welke voortvloeien uit
of samenhangen met Overeenkomst tussen partijen.

16.3 Licentienemer is niet
gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van Sellest.io aan een derde, waaronder mede
entiteiten binnen het concern waar Licentienemer onderdeel van is moet worden
verstaan, over te dragen. Sellest.io is gerechtigd de rechten en verplichtingen
uit de Overeenkomst over te dragen aan derden. Licentienemer verleent reeds nu
voor alsdan zijn instemming met een dergelijke overdracht.

16.4 Indien een
of meerdere bepalingen van deze Overeenkomst nietig of vernietigbaar zijn, laat
zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Partijen zullen in
overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q.
vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de
strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.